کامپوننت کاربردی majic zoom کامپوننتی برای زووم کردن روی عکس ها در جوملا می باشد...