سورس پروژه سقوط متن با html و java script به نام خدا در این پروژه ابتدا یک حروف یک متن به حرکت در می آیند و هر یک از حروف های متن سقوط می کنند و کلمه بعدی به نمایش در می آید و همچنین آن کلمه نیز حرف هایش سقوط می کند و کلمه بعدی به نمایش در می آید.شما می توانید تعداد کلمات و همچنین خود متن کلمات که سقوط می کنند را تعیین کنید.این پروژه با زبان html و javascript نوشته شده و انیمیشن های آن توسط css3 طراحی شده اند. تصویر پروژه سقوط متن: در صورت هم خوانی نداشتن توضیحات پروژه با فایل خریدا ...